07 jul 2016 17:06

Milieubescherming en regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed over de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België.

De regering stelt voor om, met het oog op administratieve doeltreffendheid en vereenvoudiging, de wet van 7 april 2005 over de uitvoering van het protocol van milieubescherming bij het verdrag over Antarctica te vervangen. Het doel is ook om nieuwe bepalingen op te nemen om de leemtes en lacunes in te vullen en zo te beantwoorden aan bepaalde situaties of thema's die nieuw zijn sinds 2015, voornamelijk de kwesties die te maken hebben met de activiteiten onder de rechtsbevoegdheid van België.

Het voorontwerp van wet stelt een samenhangend en volledig juridisch kader op voor alle activiteiten die onderworpen zijn aan een toelating/vergunning door het Belgische recht, en verduidelijkt het statuut van de activiteiten die worden verricht onder Belgisch rechtsgebied. Nieuwe bepalingen zullen het mogelijk maken om de plaats in te nemen van elke persoon die verantwoordelijk is voor een activiteit die niet onmiddellijk snel de vereiste doeltreffende acties treft om te reageren op milieubedreigende situaties op Antarctica. Het voorontwerp voert ook de mogelijkheid van administratieve sancties in, in het kader van de uitvoering van een vergunning.

Om het rechtsstatuut te verduidelijken van de in het kader van Belgische opdrachten gebruikte goederen, voorziet het voorontwerp van wet expliciet in de toepassing van de Belgische wetten op goederen op Antarctica. Concreet wordt voorgesteld om de goederen (infrastructuur en voertuigen) die worden gebouwd, geplaatst, gebruikt of onderhouden voor een activiteit waarvoor een milieuvergunning werd toegekend namens het voorontwerp van wet in een ad-hoc register op te nemen. Met die registratie is het goed onderworpen aan de Belgische wetgeving en wordt het geacht in België te zijn gesitueerd.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.