07 jul 2016 17:06

Minimum verblijfsvoorwaarde in België voor de inkomensgarantie voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat een minimum verblijfsvoorwaarde in België invoert, voorafgaand aan de opening van het recht op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).

Het voorontwerp van wet voegt bijkomende toekenningsvoorwaarden van werkelijk verblijf in België toe aan de bestaande toekenningsvoorwaarden om de band die de gerechtigden met België en haar stelsel van sociale bijstand dienen te hebben, te versterken. 

In deze context bepaalt het voorontwerp van wet dat men ten minste tien jaar - waaronder vijf opeenvolgende jaren- in België verbleven moet hebben voordat men recht kan hebben op de IGO. Deze verblijfsvoorwaarde geldt voor alle IGO's die ingaan vanaf 1 september 2017. Dit werkelijk verblijf in België zal bepaald worden aan de hand van informatie voor de gerechtigde, opgenomen en bewaard in het Rijksregister, met name of de gerechtigde gedurende een periode van tien jaar zijn hoofdverblijfplaats al dan niet in België had.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen