03 jun 2022 17:01

Ministeriële machtiging en regels voor 5G-netwerken

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de beveiliging van 5G-netwerken.

De Europese Unie heeft aanbevelingen geformuleerd die de lidstaten uitnodigen om specifieke maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van 5G-netwerken. De ontwerpen kaderen in deze context en geven uitvoering aan de wet betreffende de elektronische communicatie.

Het eerste ontwerp legt de details vast voor de toepassing van het aan mobiele netwerkoperatoren (MNO’s) opgelegde systeem van ministeriële machtiging voor het gebruik van actieve 5G-netwerkelementen en voorziet in de uitbreiding hiervan tot: 

  • de full mobile virtual network operators (MVNO’s) en bepaalde exploitanten van een privaat 5G-netwerk die als kritiek of essentieel worden beschouwd 
  • het gebruik van dienstenaanbieders voor het beheer van en het toezicht op hun 5G-netwerkelementen

Het tweede ontwerp legt MNO's, full MVNO's en bepaalde exploitanten van een privaat 5G-netwerk regels op opdat zij de activiteiten die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking, de veiligheid en de continuïteit van hun netwerk uitoefenen binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ministeriële machtiging in het kader van de uitrol van een 5G-netwerk

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de eisen inzake lokalisatie wat de 5G-netwerken betreft