30 apr 1998 17:00

Ministerraad van 30 april 1998

De Ministerraad vergaderde op donderdag 30 april 1998 op Hertoginnedal van 8.00 uur tot 10.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad keurde de financiering goed van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid voor het jaar 1999. ( persbericht 1 van 30/04/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de benoeming van een nieuwe Bijzonder Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking. ( persbericht 2 van 30/04/1998) De Ministerraad heeft kennis genomen van de vooruitgang in het +project ADMI-2000 over de aanpassing van de computertoepassingen aan de problematiek van de eeuwwisseling. Tevens keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die de uitvoeringsbepalingen bevatten met betrekking tot de integratie van de zeevaartpolitie in de Rijkswacht. ( persbericht 3 van 30/04/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over het +verlenen van rechtspersoonlijkheid aan internationale verenigingen die geen winst nastreven. ( persbericht 4 van 30/04/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +i.v.m. de loopbaan van het rijkspersoneel. Het bevat een aanpassing van het systeem voor de bevordering van de ambtenaren. ( persbericht 5 van 30/04/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van omzendbrief goed +over de indienstneming van contractuelen voor de vervanging van statutairen. De contractuelen zullen de statutaire ambtenaren vervangen tijdens hun jaarlijks verlof in 1998. ( persbericht 6 van 30/04/1998) De Ministerraad keurde eveneens de organisatie van de activiteiten "Ontmoetingen met de Nagedachtenis" en "Herdenkingsmedaille" goed. Dit gebeurt in het kader van de nieuwe morele taken van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogslachtoffers. ( persbericht 7 van 30/04/1998) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +i.v.m. de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Dit ontwerp zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn. ( persbericht 8 van 30/04/1998) De Ministerraad ging akkoord om een meerjarige overeenkomst af te +sluiten voor het onderhoud van het geïnformatiseerd logistiek systeem ILIAS. Dit systeem wordt gebruikt door de Luchtmacht en de Marine. ( persbericht 9 van 30/04/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de aanpassing van de regels m.b.t. de medische verkiezingen. ( persbericht 10 van 30/04/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de plaatselijke werkgelegenheids-agentschappen (PWA's). In dit ontwerp wordt meer bepaald het bedrag voor het jaar 1998 vastgelegd voor de financiering van de administratieve omkadering van de PWA's. ( persbericht 11 van 30/04/1998) De Ministerraad keurde de "Belgische nota bij het Belgisch actieplan +voor de werkgelegenheid" goed. ( persbericht 12 van 30/04/1998) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waardoor de schade die aan weiden veroorzaakt werd door de droogte van 1996 beschouwd wordt als een landbouwramp. ( persbericht 13 van 30/04/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de bijdragevermindering vastlegt voor de startende zelfstandigen en voor de meewerkende echtgenoten van werkende vennoten. ( persbericht 14 van 30/04/1998) De Ministerraad ging akkoord om de Raad van State te verzoeken om +binnen een termijn van één maand advies uit te brengen over een voorontwerp van wet. Het betreft het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend. Dit voorontwerp was goedgekeurd op de Ministerraad van 25 juli 1997. De Ministerraad keurde eveneens het programma voor 1998 goed van het Belgisch Overlevingsfonds. ( persbericht 15 van 30/04/1998) Daarnaast besprak de Ministerraad de bilaterale hulp aan de +Democratische Republiek Congo.