31 mrt 2006 12:00

Misbruik van onwetendheid

Misbruik van de zwakke positie in de toekomst bestraft

Misbruik van de zwakke positie in de toekomst bestraft

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet over de bestraffing van het misbruik van de onwetendheid of van de zwakke positie van personen. Enkele jaren geleden richtte het Parlement een onderzoekscommissie op naar aanleiding van enkele ernstige gebeurtenissen die de greep van de sektes op bepaalde personen aantoonden, In zijn verslag heeft de Onderzoekscommissie met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en het individu, inzonderheid voor de minderjarigen, de aanbeveling gedaan om in ons strafrecht een bepaling te introduceren die het misbruik van de zwakke positie van een individu strafbaar stelt. Het rekening houden met de zwakke positie is niet onbekend in het Strafwetboek. Zo worden verkrachting en aanranding van de eerbaarheid (376 SW), exploitatie van de ontucht en de prostitutie (380 SW), foltering of onmenselijke behandeling (artikel 417ter en quater SW), exploitatie van bedelarij (artikel 433quater), mensenhandel (artikel 433septies), huisjesmelkerij (artikel 433decies) en mensensmokkel (artikel 77quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) strenger gestraft wanneer ze worden gepleegd ten aanzien van een bijzonder kwetsbaar persoon. Het ontwerp gaat verder en voorziet een specifieke inbreuk die bestaat uit het misbruik maken van de zwakke positie of onwetendheid van een persoon om deze ertoe te verplichten of ervan te weerhouden een daad te stellen die schade toebrengt aan zijn fysieke integriteit, psychische of mentale toestand of patrimonium. Hiertoe wordt een nieuw hoofdstuk IV ingeschreven in Titel VIII van het strafwetboek 'Misdaden en wanbedrijven tegen personen. Het ontwerp voorziet een gevangenisstraf van 3 maand tot 3 jaar en een boete van 250 tot 20.000 euro.