05 mrt 2010 12:35

Mobiliteit

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit

De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit dat eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe voorlegden.
 
Maritiem transport
Het gaat om de gedeeltelijke omzetting  van richtlijn 2009/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot wijziging van richtlijn2005/25/EG over de verontreiniging door schepen en de invoering van sancties in geval van inbreuken.
 
Binnenvaart

  • De terminologie in de wetgeving over de exploitatievergunningen voor binnenvaartschepen wordt aangepast. 
  • De bepalingen over de binnenbevrachting wordt geactualiseerd, daarbij gaat men uit van de vaststelling van de ligtijd en van de bedragen van het liggeld op basis van halve dagen.
  • Een aantal maatregelen inzake de mededinging in de binnenvaart moeten ongeoorloofd lage prijzen tegengaan en de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever duidelijk maken indien hij instructies geeft die elementaire voorschriften op het vlak van lading, bemanning en snelheid niet naleven.

Luchtvaart 

  • Machtiging van de koning om het economisch regulerend systeem van de luchthaven te wijzigen, te moderniseren en in overeenstemming te brengen met richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 over de luchthavengelden.
  • De wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart wordt herzien.

Het voorontwerp van wet wordt aan de Raad van State voorgelegd.