03 dec 2010 11:08

Mobiliteit en vervoer

Maritieme veiligheid

Maritieme veiligheid

De ministerraad heeft twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die de maritieme veiligheid moeten vrijwaren. Een eerste voorontwerp dat staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe voorlegde, richt op het federale niveau een instantie op die bevoegd is voor de opvang van schepen die bijstand nodig hebben. 

De instantie bestaat uit drie leden. Het eerste lid van die instantie wordt aageduid door de koning en is een vertegenwoordiger van een van de federale overheidsdiensten met bevoegdheid op zee (zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord tot oprichting van de structuur Kustwacht). De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen is het tweede lid en de derde is een leidinggevend vertegenwoordiger die door de koning na beslissing van de ministerraad wordt aangeduid. 

Wanneer een schip nood heeft aan bijstand in een welomschreven maritieme zone, worden de bevoedheden van alle federale diensten aan de leidinggevende vertegenwoordiger toegekend. Hij kan dan de maatregelen uitvoeren die vastgesteld worden via koninklijk besluit.

Het tweede voorontwerp wijzigt het Gerechtelijk wetboek en wijst de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen aan als bevoegde rechtbank.  

Beide voorontwerpen maken deel uit van het derde deel van het maritiem veligheidspakket dat de Europese Commissie in 2005 voorstelde. Ze hebben als doel de risico's van  schepen in nood voor het mariene milieu en de maritieme veiligheid beperken. Het eerste voorontwerp voert Richtlijn 2009/17/EG tot wijziging van de richtlijn betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem.