29 mei 2009 12:28

Mobiliteit van ambtenaren

Graden en weddeschalen die gelijkwaardig zijn in de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden vastgelegd - tweede lezing

Graden en weddeschalen die gelijkwaardig zijn in de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden vastgelegd - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd, waardoor de statutaire ambtenaar van een gemeenschaps- of gewestelijke overheid kan worden benoemd in een federale overheidsdienst dankzij de interfederale mobiliteit.

Het ontwerp legt de gelijkwaardigheid vast van de graden en weddeschalen van gewestelijke en gemeenschapsoverheden en van het federaal administratief openbaar ambt. De ministerraad had de voorwaarden en de modaliteiten van die interfederale mobiliteit al op 12 januari 2007 goedgekeurd.

Daarvoor hebben de drie gemeenschappen, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tabel met de gemeenschappelijke graden uitgewerkt. Die kan worden gewijzigd in functie van de evolutie en aangevuld met specifieke graden, de graden van de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van rechtspersonen die van die overheden afhangen.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt.