27 mrt 2009 13:00

Mobiliteit van ambtenaren

Graden en weddeschalen die gelijkwaardig zijn in de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden vastgelegd

Graden en weddeschalen die gelijkwaardig zijn in de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden vastgelegd

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd, waardoor de statutaire ambtenaar van een gemeenschaps- of gewestelijke overheid kan worden benoemd in een federale overheidsdienst dankzij de interfederale mobiliteit.

Het ontwerp legt de gelijkwaardigheid vast van de graden en weddeschalen van gewestelijke en gemeenschapsoverheden en de graden en klassen van het federaal administratief openbaar ambt. De ministerraad had de voorwaarden en de modaliteiten van die interfederale mobiliteit al op 12 januari 2007 goedgekeurd.

Daarvoor hebben de drie gemeenschappen, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tabel uitgewerkt die de gemeenschappelijke graden uitwerkt. Die kan worden gewijzigd in functie van de evolutie en kan ook worden aangevuld met specifieke graden, de graden van de Franse  gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van rechtspersonen die van die overheden afhangen.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de vakbonden en daarna aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt.