08 apr 2011 17:16

Mobilitieit en vervoer

Onderzoek van de scheepvaartongevallen

Onderzoek van de scheepvaartongevallen

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet over de nationale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen goed en zet daarmee de Europese richtlijn 2009/18/EG in Belgisch recht om. Om de maritieme veiligheid te verbeteren, wordt een Federale Instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) opgericht die ongevallen in de scheepvaartsector zal onderzoeken.

De FOSO zal veiligheidsonderzoeken instellen en zal analyseren hoe de betrokken personen of instanties tijdens een ongeval zijn omgegaan met de veiligheidsvoorschriften.  Indien nodig kan ze bijkomende aanbevelingen doen.

FOSO brengt rechtstreeks verslag uit bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de parlementen van de gewesten. De instelling is autonoom ten overstaan van de FOD Mobiliteit en Vervoer of iedere partij waarvan de belangen strijdig kunnen zijn met haar taken. Ze wordt gefinancierd door een begrotingsfonds dat zal gespijsd worden met retributies van schepen die gerechtigd zijn om de Belgische vlag te voeren of die onder vreemde vlag Belgische havens aandoen.