21 okt 2021 17:15

Modaliteiten van het rouwverlof voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt naar aanleiding van een overlijden van een familielid.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert de modaliteiten van het nieuwe stelsel van 10 dagen rouwverlof voor de zelfstandigen uit en verduidelijkt deze:

  • het rouwverlof staat open voor:
    • de zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers en meewerkende echtgenoten aangesloten bij het maxistatuut)
    • zelfstandigen in bijberoep of actief na de wettelijke pensioenleeftijd die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • het rouwverlof omvat de toekenning van een uitkering waarvan het dagelijks bedrag van 85,77 euro bedraagt
  • de zelfstandige die van het rouwverlof wenst gebruik te maken moet hiertoe een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.