22 dec 2023 20:41

Modaliteiten voor de aanwerving van contractueel wetenschappelijk personeel

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het regelgevend kader vastlegt voor de aanwerving van contractueel wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen.

Het ontwerp bepaalt onder meer:

  • de voorwaarden voor de indienstneming in de klasse SW1 tot SW4, met in specifieke gevallen een afwijking van de aanvraag van gelijkwaardigheid van buitenlands diploma
  • dat onder bepaalde voorwaarden in het kader van een onderzoeksproject contractueel wetenschappelijk personeel aangeworven kan worden dat verondersteld wordt aan de selectieprocedure te hebben voldaan
  • dat een aangeworven contractueel personeelslid als hoofd van een wetenschappelijke dienst of hoofd van een wetenschappelijk programma aangewezen kan worden
  • dat binnen elke instelling een selectiecommissie de selectie uitvoert, waarbij voor de klasse SW3 of SW4 de commissie een extra extern wetenschappelijk lid met ervaring zal bevatten
  • de bepalingen inzake de oproep tot kandidaatstelling, de mededeling daarvan en het functieprofiel
  • dat de evaluatie jaarlijks gebeurt en gebaseerd is op die van het statutair personeel.
  • dat de bevoegdheden van de wetenschappelijke jury’s worden uitgeoefend door de selectiecommissie.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.