20 jul 2023 18:32

Modaliteiten voor de berekening van het mobiliteitsbudget

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal praktische aspecten van de invoering van een mobiliteitsbudget regelt.

De wet van 25 november 2021 over de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit heeft het systeem van het mobiliteitsbudget op verschillende punten gewijzigd om het eenvoudiger en aantrekkelijker te maken.

Voortaan moet het volledige mobiliteitsbudget ter beschikking worden gesteld van de werknemer op een mobiliteitsrekening, en niet alleen het mobiliteitsbudget na aftrek van de kosten voor een bedrijfswagen (pijler 1).

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de formules vast te leggen volgens dewelke het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf moeten worden berekend op basis van werkelijke kosten, of kunnen worden berekend op basis van forfaitaire waarden. Dit zal de administratie voor gebruikers van het mobiliteitsbudget aanzienlijk vereenvoudigen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.