11 mrt 2022 16:06

Modaliteiten voor de raadpleging van de bevolking over buitenlandse projecten met milieueffecten in België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt hoe en wanneer de bevolking moet worden geraadpleegd over buitenlandse projecten die vermoedelijk aanzienlijke milieueffecten inzake ioniserende straling zullen hebben in België.

Dit besluit betreft de omzetting van de Europese Richtlijn 2011/92/EU omtrent de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, met betrekking tot buitenlandse projecten