01 mrt 2019 17:07

Modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies voor koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies voor koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen.  

Het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij milieubesluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden benadrukt het belang om het verenigingsleven op het vlak van milieubescherming te erkennen en te bevorderen. De koepels van de niet-gouvernementele milieuorganisaties die in België actief zijn, spelen een essentiële rol in de verbetering van de bewustwording, de reikwijdte van de acties en de implementatie ervan.

Dit ontwerp van koninklijk besluit legt de procedure vast die de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties moeten volgen om een erkenningsaanvraag in te dienen, geldig voor een duur van vijf jaar, alsook de procedure om een jaarlijkse subsidieaanvraag in te dienen die de koepels van organisaties die vooraf hun erkenning verkregen hebben, moeten volgen. De inwerkingtreding van dit ontwerp van koninklijk besluit is vastgesteld op 1 januari 2020. 

In het ontwerp is voor 2019 ook een vereenvoudigde procedure voorzien om een erkenning en een subsidie gelijktijdig toe te kennen aan een niet-gouvernementele milieuorganisatie die daarvoor een aanvraag doet. De erkenning en de subsidie gelden enkel voor 2019.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.