25 jan 2008 12:44

Modernisering beheer van de sociale zekerheid

Samenstelling en opdrachten van de groep modernisering van het beheer van de sociale zekerheid

Samenstelling en opdrachten van de groep modernisering van het beheer van de sociale zekerheid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Josly Piette stelden de ministerraad de samenstelling en de opdracht van de werkgroep modernisering van het beheer van de sociale zekerheid voor.

De werkgroep behandelt in de komende maanden in de eerste plaats:

 • de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling de problemen verbonden met de veralgemeende toepassing van de elektronische aangifte van sociale risico's
 • de reglementaire aspecten van het mandaat van dienstverlener voor ondernemingen in hun relaties met de instellingen van de sociale zekerheid
 • de reglementaire aspecten van de invoering van de elektronische handtekening en de elektronische aangetekende zendingen
 • de organisatie van de gegevensuitwisseling tussen de federale overheid de gemeenschappen en gewesten in het kader van het limosaproject (melding van buitenlandse werknemers)
 • de sociale balans

De werkgroep bestaat uit:

De vertegenwoordiging van de beleidscellen van:

 • de eerste minister
 • de vice-eersteminister en de minister van Financiën
 • de vice-eersteminister en minister van Begroting
 • de minister van Binnenlandse Zaken
 • de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
 • de minister van Pensioenen
 • de minister van Werk
 • de minister bevoegd voor informatisering van de overheidsdiensten en administratieve vereenvoudiging

De vertegenwoordiging van de federale overheidsdiensten:

 • dienst voor Administratieve Vereenvoudiging
 • federale overheidsdienst Sociale Zaken
 • federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De vertegenwoordiging van de openbare instellingen van sociale zekerheid:

 • Rijksdienst voor sociale zekerheid
 • Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheden
 • Rijksinstituut voor de sociale zekerheid van zelfstandigen
 • Kruispuntbank van de sociale zekerheid
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Rijksdienst voor pensioenen
 • Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering
 • Fonds voor arbeidsongeallen

De heer Koen Snyders adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor sociale zekerheid zit de werkgroep voor, die ook bij de RSZ zetelt.