09 dec 2016 14:49

Modernisering en informatisering van de burgerlijke stand

De ministerraad keurt de algemene krachtlijnen, doelstellingen, taakverdeling en uitgewerkte timing voor de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand goed.

Op vraag van de lokale besturen startte de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging in 2010 een stuurgroep op voor het project ‘Modernisering en informatisering van de burgerlijke Stand'. Het regeerakkoord van 11 oktober 2014 stelt dat de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand moet worden voortgezet. Daarom zal de nota die vandaag door de ministerraad werd goedgekeurd, de 589 gemeentelijke registers en 102 Belgische consulaire posten in één centrale databank integreren: Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS).

De DABS krijgt als taak in te staan voor de centrale opslag, de bewaring en het beheer van de akten van de burgerlijke stand zodanig dat hierop kan worden teruggevallen wanneer dit juridisch of internationaal vereist is of er een betwisting is omtrent bepaalde gegevens opgenomen in het rijksregister.

Door de oprichting van de DABS wordt niet geraakt aan de rol en taken van het Rijksregister als primaire authentieke bron inzake de opslag en bijwerking van de identiteitsgegevens ten aanzien van alle gebruikers van deze gegevens.

Het opmaken van de akten van de burgerlijke stand en het houden van de registers horen tot de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid. Toch zal de FOD Binnenlandse Zaken toezien op het operationeel en technisch beheer van de DABS.

De ministerraad heeft de minister van Justitie Koen Geens de opdracht gegeven om in het eerste kwartaal van 2017 de ontwerpteksten over de modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand en de vervanging van titel II van Boek I van het Burgerlijk Wetboek ter goedkeuring aan de ministerraad voor te leggen. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging wordt belast met de coördinatie van het programma, in nauwe samenwerking met alle betrokken departementen en besturen.