23 mrt 2018 17:09

Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het wettelijke kader voor de strategische reserve wijzigt tot 31 maart 2022.

Het is de bedoeling de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt enigszins te veranderen om een evenwicht in het Belgische elektriciteitsnet te verzekeren en met name om problemen van 'geschiktheid' op te lossen.

Dit voorontwerp bevat een reeks wijzigingen aan het mechanisme van de strategische reserve die de Europese Commissie al op 7 februari goedkeurde. Deze veranderingen houden rekening met de opmerkingen van laatstgenoemde over mogelijke staatssteun.

Het voorontwerp houdt ook transparantie van methodologie in om de redelijkheid van de offertes te evalueren. Zo zal de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) bijvoorbeeld op haar website de criteria publiceren voor het al dan niet onredelijk karakter van de offertes. Als de CREG offertes onredelijk acht en als het noodzakelijk lijkt te contracteren, zal de Algemene Directie Energie overnemen. Naar verwachting zal een koninklijk besluit op voorstel van de minister de specifieke procedure bepalen waaraan de AD Energie haar voorstel zal onderwerpen voor een technisch-economische selectie van inschrijvers, aan wie prijzen en volumes worden opgelegd.

Het voorontwerp voorziet ook op 1 september in een herziening van het volume dat de minister op 15 januari bepaalde indien veranderende omstandigheden in verband met de bevoorradingszekerheid dit vereisen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.