05 apr 2024 20:19

Modernisering van de Psychologencommissie – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval in tweede lezing een voorontwerp van wet goed ter modernisering van de Psychologencommissie.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, kadert in de verbetering van het wettelijk kader voor de uitoefening van vrije beroepen, een maatregel in het regeerakkoord.

Het verduidelijkt de verschillende organen die de Psychologencommissie samenstellen, namelijk de Vergadering van Vertegenwoordigers, het Bureau, de Tuchtraad en de Raad van Beroep, alsook hun respectieve opdrachten, organisatie, samenstelling en werking.

Zo bepaalt het voorontwerp:

  • dat de Vergadering van Vertegenwoordigers uit twaalf leden bestaat, verkozen door en onder de personen ingeschreven op de lijst van psychologen, die wordt onderverdeeld in vier afdelingen
  • dat de Vergadering van Vertegenwoordigers verantwoordelijk is voor de bescherming van de titel van psycholoog en het toezicht op de permanente vorming van de personen op de lijst
  • dat de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de Vergadering van Vertegenwoordigers worden toegekend aan leden gekozen uit diezelfde vergadering
  • dat een regeringscommissaris toezicht houdt op de uitvoering van de opdrachten van de Vergadering van Vertegenwoordigers
  • dat de begrotingscontrole wordt uitgeoefend worden door twee commissarissen
  • dat het Bureau verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de Psychologencommissie en alle andere door de Vergadering van Vertegenwoordigers toevertrouwde opdrachten
  • de wettelijke vastlegging van de functie van penningmeester
  • de mogelijkheid om een rechtskundig assessor en meerdere plaatsvervangende rechtskundig assessoren bij de tuchtkamers aan te duiden
  • de mogelijkheid om elektronische verkiezingen te organiseren

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.