29 mrt 2013 17:49

Modernisering van het arbeidsrecht

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat een gedeelte van het akkoord omzet dat door de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht werd bereikt, zoals goedgekeurd door de regering op 27 februari laatstleden. 

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

  • verhoging van de interne grens van de arbeidsduur binnen de referteperiode waarin de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet nageleefd worden;
  • verhoging van het krediet van overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust;
  • aanpassing van de bepalingen van het arbeidsreglement die het mogelijk maken om de referteperiode voor de gemiddelde berekening van de arbeidsduur van zowel voltijdse als deeltijdse werknemers te verlengen. 

Dit voorontwerp van wet bevat eveneens bepalingen rond de verlenging van de regeling in verband met de toekenning van de eenmalige innovatiepremie, de verlenging van de vrijstelling om jongeren aan te werven in het kader van het startbanenstelsel en de opheffing van de tijdelijke maatregel voorzien in artikel 195, § 2 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. 

De ministerraad keurt tevens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat die maatregelen uitvoert.