31 mei 2013 14:07

Modernisering van het arbeidsrecht - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een gedeelte van het akkoord met de sociale partners omzet over de modernisering van het arbeidsrecht. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het gaat om een vereenvoudiging van procedures om:

  • de interne grens van de arbeidsduur binnen de referteperiode te verhogen waarin de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet nageleefd worden
  • het krediet van overuren te verhogen waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust
  • en om een aanpassing van de bepalingen van het arbeidsreglement die het mogelijk maken om de referteperiode voor de gemiddelde berekening van de arbeidsduur van voltijdse en deeltijdse werknemers te verlengen

Het voorontwerp van wet bevat eveneens bepalingen over de verlenging van de regeling van de toekenning van de eenmalige innovatiepremie, de verlenging van de vrijstelling om jongeren aan te werven in het kader van het startbanenstelsel en de opheffing van de tijdelijke maatregel voorzien in artikel 195, § 2 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen.
De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat die maatregelen uitvoert.

sociaal akkoord goedgekeurd door de regering op 27 februari 2013