30 okt 2015 14:35

Modernisering van het prudentieel toezichtskader van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het prudentieel toezichtskader van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen moderniseert. 

Het voorontwerp zet de Europese richtlijn 2009/138/EG Solvabiliteit II om in Belgisch recht vanuit het standpunt van de consumentenbescherming. De solvabiliteit kan gedefinieerd worden als het vermogen van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming om te voldoen aan de verplichtingen waartoe ze zich heeft verbonden ten aanzien van de verzekeringsnemers, de verzekerden en de begunstigden. 

De richtlijn steunt op de volgende drie pijlers: 

Kwantitatieve normen voor de berekening van de technische voorzieningen en het eigen vermogen en regels voor de waardering van de activa
Alle bestanddelen van de balans zullen voortaan moeten worden geëvalueerd tegen hun marktwaarde. De technische voorzieningen zullen geëvalueerd worden naar hun waarde bij overdracht. Het eigen vermogen daarentegen zal worden geëvalueerd op basis van zijn capaciteit om kapitaalschokken op te vangen die veroorzaakt worden door diverse risico's waaraan een verzekeringsonderneming kan worden blootgesteld en het minimumniveau aan eigen vermogen onder hetwelk een verzekeringsonderneming zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Dezelfde evaluatie- en beleggingsregels zullen worden toegepast voor alle activa van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. 

Kwalitatieve normen voor de interne opvolging van de risico's (governance, risicobeheer en toezichtsproces)
Via het governance- en risicobeheersysteem moeten verzekeringsondernemingen ervoor zorgen dat ze de door de toezichthouder uitgevaardigde wetgeving en circulaires nakomen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de raad van bestuur. In dit kader moet elke verzekeringsonderneming overgaan tot een interne beoordeling van de risico's en de solvabiliteit. Voor de toezichthouder zal het toezichtsproces erin bestaan te controleren en te beoordelen of er voldaan wordt aan de voornoemde verplichtingen. 

Reporting- en publicatieverplichtingen van de informatie naar het publiek en de toezichthouder toe
De reporting naar de toezichthouder laat toe om onder andere het governancesysteem, de uitgeoefende activiteiten, de toegepaste beoordelingsprincipes en de in aanmerking genomen risico's te beoordelen. De reporting naar het publiek toe wordt goedgekeurd door de raad van bestuur van de verzekeringsondernemingen en gebeurt op jaarbasis. Dit neemt de vorm aan van een verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand van de verzekeringsonderneming. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. Daarna kan het ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd met het oog op het indienen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Voorontwerp van wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen