04 jun 2021 15:58

Mogelijkheden voor de vergoeding m.b.t. het beroepsrisico

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de preventie van beroepsziekten en de - vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit.

Het voorontwerp van wet wijzigt bepaalde artikelen in de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970. Het doel is om de Koning te machtigen om in uitzonderlijke omstandigheden af te wijken van de toepassing van sommige bepalingen die de mogelijkheden en de vergoedingsperioden van diverse schadegevallen beperken zoals bepaald in de wetten.

Het koninklijk besluit voegt een nieuwe code 1.404.05 toe aan de beroepsziektelijst voor werknemers die niet onder het toepassingsgebied van de huidige code 1.404.03 vallen en die betrokken zijn bij een uitbraak van besmettingen in de professionele omgeving sedert 18 maart 2020.

De ontwerpen worden onderworpen aan syndicale onderhandelingen in het Comité A en worden vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen