20 jul 2017 19:14

Nationaal actieplan Ondernemingen en Mensenrechten

De ministerraad neemt akte van het eerste nationaal actieplan Ondernemingen en Mensenrechten.

Het nationaal actieplan implementeert de richtlijnen inzake ondernemingen en mensenrechten die op 17 juni 2011 goedgekeurd werden door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Het plan herbevestigt de Belgische steun aan verbintenissen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) die dezelfde principes nastreven. Bovendien draagt het bij aan de inspanningen van België met het oog op de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. 

Met dit actieplan willen de bevoegde Belgische federale en gefedereerde overheden hun engagement inzake ondernemingen en mensenrechten concreet maken, door mensenrechten te introduceren in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en duurzame ontwikkeling en door maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in het algemeen te steunen in samenwerking met Belgische ondernemingen die een grote ambitie hebben op dit vlak of die meer belang willen toekennen aan dit onderwerp in hun operaties.

Het plan wil een platform bieden om de goede praktijken van sectoren en ondernemingen in de kijker te plaatsen en meer overlegopportuniteiten te creëren, om beter in te spelen op de complexe uitdagingen die verbonden zijn aan dit onderwerp. Het plan zal er in het bijzonder opletten dat de administratieve last van ondernemingen en organisaties niet zwaarder wordt en zal zich ervan vergewissen dat de acties kaderen in een ‘level playing field’ op Europees en internationaal niveau. 

Vele acties opgenomen in dit actieplan Ondernemingen en Mensenrechten beperken zich niet louter tot mensenrechten, maar diepen ook verschillende aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid uit. Voor ondernemingen en organisaties kadert de aandacht voor mensenrechten dikwijls in hun benadering van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

De uitvoering van het actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd in de werkgroep Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. Op basis van deze evaluatie wordt een vooruitgangsverslag opgemaakt. Drie jaar na de goedkeuring van het Nationaal Actieplan door de regering, wordt in overleg met de stakeholders een evaluatie van het Nationaal Actieplan en van de uitvoering van de acties voorzien. Tijdens deze evaluatie kan er besloten worden het actieplan te wijzigen of te updaten.