26 apr 2019 16:29

Nationaal Hervormingsprogramma 2019

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel akte van het Nationaal Hervormingsprogramma 2019.

In het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) brengen de afzonderlijke regeringen verslag uit over de structurele hervormingen die ze hebben doorgevoerd. De maatregelen vormen een aanvulling op de begrotingsmaatregelen die in het stabiliteitsprogramma worden beschreven. Volgens de regeringen beantwoorden deze aan de bevindingen van het rapport over België, de aanbevelingen voor 2018, de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse, het traject om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken en dragen ze bij tot de verwezenlijking van de Europese pijler voor de sociale rechten. De prioriteiten zijn werkgelegenheid, investeringen en mobiliteit.

Op 24 juli 2018 had de federale regering een pakket van 28 werkgelegenheidsmaatregelen voorgesteld in het kader van de arbeidsdeal. De arbeidsdeal gaat zowel over de vraag- als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt, maar bevat ook sociale en fiscale maatregelen. Het invullen van de knelpuntberoepen door in te zetten op opleiding en omscholing en het activeren en reactiveren van werklozen, met name de jongeren en de ouderen, zijn essentiële elementen. De meeste maatregelen zijn al genomen. De gewesten zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het pakket maatregelen.

De arbeidsmarkt - en meer in het algemeen de economische groei op lange termijn – heeft ook baat bij de strategische investeringen. In samenspraak met de gewesten is er vooruitgang geboekt met het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen (NPSI) van 2018. Op 11 september 2018 publiceerde het Strategisch Comité, opgericht in 2017, een rapport met 82 aanbevelingen over zes thema’s. Tot 2030 zullen de privé- en de overheidssector ongeveer 150 miljard euro vrijmaken voor de investeringsbehoeften van de beide sectoren. Een belangrijk domein is de mobiliteit, met een sterke focus op het spoor, de weg en de waterwegen, maar ook op bijvoorbeeld fietsroutes en elektriciteits- en LNG-bevoorradingspunten. Een ander belangrijk domein is energie, waarbij onder meer bijzondere aandacht wordt besteed aan hernieuwbare elektriciteit, geothermische energie, onderzoek naar de verwerking van kernafval en de energie-efficiëntie van de (openbare) gebouwen. Daarnaast wordt ook veel belang gehecht aan de investeringen in de digitalisering en de onderwijsinfrastructuur. De Europese Investeringsbank (EIB) neemt deel aan de financiering van 4 GW-capaciteit in de offshore windmolenparken, maar ook aan projecten zoals de Luikse tram.

Naast de investeringen in infrastructuur buigt men zich ook over het mobiliteitsvraagstuk door middel van investeringen in schone technologieën en de aanpassing van de keuze van vervoersmiddel. De federale regering heeft het mobiliteitsbudget en de “cash for car”-regeling gelanceerd als alternatief voor het gebruik van bedrijfswagens. De gewesten werken onder meer aan de modal shift, de co-modaliteit, de duurzaamheid van de bussen, de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen, een kilometerheffing voor personenwagens en een betere groepering van de vracht.

De gewesten en gemeenschappen en de sociale partners zijn nauw betrokken bij het structurele hervormingsproces. Deze programma's tonen ook de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de regionale doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de maatregelen die hiertoe werden genomen.