03 okt 2008 12:24

Nationale conferentie voor de pensioenen

Oprichting van een task force voor de organisatie van de Nationale conferentie voor de pensioenen

Oprichting van een task force voor de organisatie van de Nationale conferentie voor de pensioenen

De ministerraad nam kennis van een oriëntatienota die minister van Pensioenen Marie Arena en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle voorstelden over de organisatie van de Nationale conferentie voor de pensioenen. Het initiatief sluit aan bij het regeerakkoord van maart 2008 en heeft als doel het systeem van de pensioenen te versterken en te hervormen.

Een task force zal de conferentie, die in januari 2009 doorgaat, organiseren. De minister van Pensioenen zit de task force voor. Verder nemen ook de minister van Zelfstandigen en een vertegenwoordiger van elke vice-eersteminister, een vertegenwoordiger van de betrokken FOD's en een vertegenwoordiger per sociale gesprekspartner aan de task force deel.  

De task force zal de werkwijze voor de organisatie van de conferentie en de thema's vastleggen, die er aan bod zullen komen. De nationale conferentie zal de modernisering en vereenvoudiging van de pensioenstelsels analyseren, zowel het wettelijke pensioen als het aanvullende pensioen. Speciale aandacht gaat naar de ouderen en de samenleving. Van elk domein wordt een stand van zaken en een vergelijking met de stelsels in de landen van de Europese Unie opgemaakt.