03 feb 2023 16:43

Nationale Loterij: doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst wordt bestemd

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd.

Op grond van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, bestemt de Nationale Loterij een deel van haar winst voor doeleinden van openbaar nut. Het koninklijk besluit van 20 februari 1992 bepaalt enkele criteria en voorwaarden voor deze doeleinden van openbaar nut. Dit besluit is evenwel aan herziening toe aangezien het verouderd is.

Het ontwerp van koninklijk besluit vereenvoudigt de lijst van doeleinden van openbaar nut. Het gaat om activiteiten in de brede zin op sociaal, familiaal, maatschappelijk, milieu-, filantropisch, patriottistisch, wetenschappelijk, cultureel of sportief vlak.

Het deel van de winst van de Nationale Loterij dat bestemd is voor doeleinden van openbaar nut mag alleen na een met redenen omkleed verzoek worden toegewezen aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke personen die geen winstoogmerk hebben. In afwijking hiervan kan echter een deel van de winst van de Nationale Loterij worden toegewezen:

  • aan elke natuurlijke of rechtspersoon voor prijzen en beurzen
  • aan elke natuurlijke of rechtspersoon voor de financiering van een lokale sociale activiteit, in overeenstemming met het sociale doel en de waarden van de Nationale Loterij, voor een beperkt bedrag bepaald door de Nationale Loterij, met een maximum van 5 000 euro

Het koninklijk besluit van 20 februari 1992 wordt opgeheven.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.