16 feb 2007 16:00

Nationale Raad voor de instellingen

Reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen

Reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen. Dit voorontwerp werd ingediend door de minister van Middenstand Sabine Laruelle. Dit voorontwerp verduidelijkt de bevoegdheden van de Nationale Raad voor de instellingen, die de bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen reglementeert, over de mogelijkheden tot rechtsvorderingen. Het hevelt ook de zorg voor het opstellen en bijhouden van de lijst met stagemeesters van de Nationale Raad naar de Uitvoerende Kamers over. De Nationale Raad blijft bevoegd om de minimumvoorwaarden te bepalen waaraan de titularissen van het beroep om stagemeester te worden moeten voldoen.