16 jan 2015 17:26

Nationale Veiligheidsraad

Op voorstel van eerste minister Charles Michel heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de oprichting van de Nationale Veiligheidsraad.

Het ontwerp hervormt zoals gepland in het regeerakkoord de werking en de samenstelling van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. Het Comité wordt omgevormd tot Nationale Veiligheidsraad. Deze raad zal het algemene beleid inzake inlichtingen en veiligheid uitwerken, coördineren en de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bepalen.

Hij wordt voorgezeten door de eerste minister en bestaat uit:

 • de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
 • de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 • de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
 • de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
 • de minister van Justitie
 • de minister van Defensie

In functie van de agenda van de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad zullen verschillende diensten worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Het betreft:

 • de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat
 • het hoofd van de algemene dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht
 • de commissaris-generaal van de federale politie
 • de directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
 • de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
 • een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal
 • de federale procureur