22 dec 2016 18:43

Negen adviesraden pleiten samen voor een concretere en coherentere Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling

Ons land heeft nood aan een meer geïntegreerd beleid, ook voor duurzame ontwikkeling. Een nationale strategie op dit vlak is dan ook uiterst belangrijk. Maar het ontwerp daarvoor dat de verschillende overheden onlangs uitbrachten, is ontoereikend, zo stellen de adviesraden van alle niveaus in een gemeenschappelijke verklaring.

De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO), waarin de ministers bevoegd voor duurzame ontwikkeling van de drie gewesten en het federale niveau zetelen, werkte in oktober een kadertekst uit die de basis moet vormen voor een nationale strategie (NSDO). Die strategie is aanvullend op de strategieën van het federale en de regionale niveaus, en heeft betrekking op het gemeenschappelijke beleid en acties die de verschillende overheden van dit land samen ondernemen. De kadertekst bestaat dan ook uit een gezamenlijke visie en een reeks prioritaire thema’s waarvoor de overheden acties zullen ondernemen.

Die nationale strategie is een belangrijk instrument bij de Belgische uitvoering van de 2030 Agenda. Het gaat hier om een in 2015 door de Verenigde Naties vastgelegd mondiaal programma, dat onder meer 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG) vastlegt met 169 concrete objectieven. Bedoeling is dat alle landen dit programma inpassen in hun nationale strategieën, en het tegen 2030 uitvoeren.

Om dit te kunnen doen, is een breed maatschappelijk draagvlak nodig. Daarom vroeg de IMCDO  eind oktober een advies over de kadertekst voor de NSDS aan negen adviesraden van de stakeholders : de FRDO op federaal niveau, SERV en  MiNa-Raad in Vlaanderen, CWEDD  en CESW in Wallonië,  ESRBHG en  RLBHG in Brussel, en WSR en  Verbraucherschutzzentrale VOG voor de Duitstalige Gemeenschap.
Deze negen raden hebben samen vergaderd over de kadertekst NSDO, en zijn erin geslaagd op anderhalve maand tijd in een constructieve sfeer tot een gemeenschappelijk advies te komen – wat een duidelijk signaal inhoudt en een toegevoegde waarde kan vormen voor het proces. Dit advies wordt in december door de verschillende raden goedgekeurd, en aan de IMCDO bezorgd.

In hun advies onderstrepen de raden het belang van een nationale strategie duurzame ontwikkeling om de 2030 Agenda uit te voeren.  De voorstellen in de kadertekst voor deze NSDO zijn evenwel onvoldoende om de beoogde doelen te halen, en bevatten te weinig concrete maatregelen van de overheden.  De tekst bevat geen degelijke analyse van de actuele situatie of trends (zodat initiatieven kunnen worden voorzien rond die thema’s waar er sprake is van een urgentie), en er ontbreekt ook een internationaal luik.
Een nadere invulling van de NSDO is dus noodzakelijk, en de raden menen dat beleidscoherentie daarbij een rode draad moet vormen. De verschillende overheden dienen de werkzaamheden rond hun respectievelijke strategieën duurzame ontwikkeling (inclusief de klimaatstrategieën) zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen (methodologie, timing, monitoring, indicatoren…) zodat maximaal efficiënt kan worden gewerkt voor de NSDO, de EU-strategie voor het halen van de 2030 Agenda en het VN-proces.

De raden formuleren in hun advies nog enkele opmerkingen over specifieke acties vermeld  in de kadertekst, zoals duurzame overheidsopdrachten, wonen en bouwen, en voeding. 

Ten slotte drukken ze namens al hun stakeholders de wens uit betrokken te worden bij de verdere opvolging en evaluatie van zowel de NSDO als de toepassing van de 2030 Agenda in ons land. In die optiek vragen ze de regeringen snel te verduidelijken hoe de stakeholders structureel mee kunnen werken aan de voorbereiding van de National Voluntary Review voor de implementatie van de SDGs, die ons land volgend jaar zal presenteren tijdens de jaarlijkse VN-vergadering over dit thema. In zo’n review legt een land uit hoe het werkt aan de uitvoering van de 2030 Agenda, en dit kan een belangrijke impuls vormen voor het duurzame-ontwikkelingsbeleid in België.

Ondertussen heeft elk van de negen betrokken raden het advies officieel goedgekeurd. U vindt de tekst hier.