20 mrt 2008 11:40

Niet dringende diverse bepalingen

Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse niet dringende bepalingen

Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse niet dringende bepalingen

De ministerraad keurde in eerste lezing het voorontwerp van wet met diverse niet dringende bepalingen goed. Het voorontwerp behandelt onder andere:

Volksgezondheid

- de definitie van het begrip rit zonder vervoer van de ambulancediensten
- de middelen en taken van de geneeskundige commissies
- de bijdragen en de heffingen op het omzetcijfer van de farmaceutische specialiteiten
- de oprichting en de organisatie van het eHealth platform als openbare instelling met rechtspersoonlijkheid
- de vereenvoudiging van de procedure om vergunningen aan te vragen bij het Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
- de erkenning voor drie jaar van de ethische comités voor de menselijke experimenten door de minister
- de aanpassing van de bevoegheden van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
- de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van overtallige embryo's
- de verdeling van de reserves van de diensten geneeskundige verzorging kleine risico's voor zelfstandigen onder de ziekenfondsen
- de afsluiting van de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging
- de koppeling van de gegevens van de minimum klinische gegvens aan die van het geneesmiddelenverbruik om de normatieve verdeelsleutel te berekenen

Sociaal statuut der zelfstandigen

- de regeling van de voorwaarden die bepalen hoe de personen in geval van failissement een beroep kunnen doen op de sociale verzekering
- de verhindering van de cumulatie van de financiële uitkering van de sociale verzekering met een beroeps- of vervangingsinkomen
- de definitie van de voorwaarden volgens welke zelfstandigen een aanvullende pensioen kunnen opbouwen
- de verzekerbaarheid van langdurig of ernstig arbeidsongeschikte zelfstandigen
 
Economie

- de indiening van de aanvragen voor Europese octrooien op het vlak van de intellectuele eigendom 
- de wijziging van het auteursrecht en naburige rechten 

Federaal wetenschapsbeleid 

- de oprichting van het Poolsecretariaat, staatsdienst met afzonderlijk beheer

Landbouw

-  de wijziging van de financiering en van de heffing van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 

Justitie

- de elektronische procesvoering
- de inwerkingtreding van bepalingen over de wet op de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een misdrijf pleegden 
- de rechten van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en rechten van het slachtoffer bij de uitvoeringsmodaliteiten
- de wijziging van het wetboek van strafvordering
- de verhoging van het aantal parochieassistenten
- de subsidiëring van de Boeddhistische Unie van België

Financiën

- de verbetering van de regels van de personenbelasting
- de bekrachting van een aantal koninklijke besluiten over forfaitaire beroepskosten, belastingverminderingen, overwerk en bedrijfsvoorheffing
- het e-notariaat 
- de samenvoeging van de regels over de slapende rekeningen en de slapende verzekeringen en safes in een nieuwe wet
- de wijziging van het beroepsverbod op bancair en financieel gebied in het kader van de Commissie van het bank en het assurantiewezen 
- de aftrekbaarheid van giften aan organisaties die niet in België zijn gevestigd

Overheidsbedrijven

- de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2007-2008 om het stesel van de resultaatgebonden voordelen uit te breiden tot sommige overheidsbedrijven

Sociale zaken

- de verplichting voor derden die het loon uitbetalen om zich bij een kinderbijslagfonds aan te sluiten
- de wijziging van de sociale maribel: instelling van één Fonds Sociale Maribel bij de RSZPPO voor alle werknemers van de overheidssector

Binnenlandse zaken

- de wijziging van de bepalingen over de organisatie van het secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI)
- de wijziging van de definitie van gemeenschapswacht
-  civiele veiligheid: inwerkingtreding van de bepalingen over de hervorming van de brandweerdiensten

Werk

- de regeling van de tussenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen in geval van niet-verzekerde werkgevers
- de wijziging van de wet die een compensatiefonds voor de diamantsector opricht

Maatschappelijke integratie

- de niet-toekenning van het recht op maatschappelijke integratie aan EU inwoners en hun familieleden tijdens de eerste  drie maanden van hun verblijf