22 jun 2012 18:28

Nieuw actieplan mensenhandel

Minister van justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris van asiel en migratie Maggie De Block hebben het actieplan over de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel voorgelegd aan de ministerraad. Het plan is een vervolg op het eerste actieplan dat goedgekeurd is in 2008 en vormt de basis voor een concrete aanpak de komende twee jaar.

Het nieuwe actieplan is pragmatischer en concreter dan het vorige en de onderwerpen die aan bod komen sluiten aan bij het regeerakkoord. Preventie, bescherming van de slachtoffers, opsporing, vervolging en veroordeling van mensenhandelaars vormen de leidraad van het plan. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de situatie van personen van vreemde afkomst die zich in een kwetsbare positie bevinden. In 19 voorstellen wordt de nadruk gelegd op realistische maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn. Een strenger vervolgingsbeleid voor medeplichtigen en daders die zich schuldig maken aan mensenhandel, sensibiliseringscampagnes, erkenning van de gespecialiseerde centra voor de opvang van slachtoffers zijn slechts een greep uit de brede waaier van nieuwe initiatieven.

De Interdepartementale Coördinatiecel en zijn Bureau zullen toezien op de uitvoering van het actieplan. Wie deze voorstellen zelf wil raadplegen, kan dit nalezen op de website van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid.