13 dec 2013 19:03

Nieuw statuut van het gerechtelijk personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom twee voorontwerpen van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het statuut van het gerechtspersoneel. 

Er worden nieuwe geldelijke loopbanen voor het gerechtspersoneel ingevoerd naar analogie met de loopbaan van het openbaar ambt. De evaluatie krijgt meer waarde en snellere bevorderingen zijn mogelijk ook voor contractuelen. Voor de functies van hoofdgriffier en hoofdsecretaris in de griffies en parketsecretariaten met meer dan 100 personeelsleden wordt een mandaat gecreëerd. Het nieuwe statuut is van toepassing op 1 juli 2014.

De loopbanen van het gerechtspersoneel van niveau A en de griffiers worden eveneens afgestemd op de loopbanen van het rijkspersoneel. Het gaat om:

  • de uitbreiding van de premie voor leidinggevenden naar niveau B
  • de vervanging van de benoeming in een vakklasse door de benoeming in een klasse
  • de toekenning aan de Koning van de bevoegdheid om de rechtshulp en de schadeloosstelling van opgelopen zaakschade te bepalen
  • de betaling van de taalpremie voor het tweetalig gerechtspersoneel dat gedetacheerd is naar een orgaan met een werkgebied dat het ganse land bestrijkt
  • de invoering van de beginselen van de evaluatiecycli

voorontwerp van wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel

voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie en tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde