07 dec 2012 18:14

Nieuw wettelijk kader voor de bescherming tegen valsmunterij

De ministerraad past het wettelijke kader voor de bescherming tegen valsmunterij aan de recente evolutie in de Europese regelgeving aan.  Hij keurt twee voorontwerpen van wet en een koninklijk besluit goed dat de wetgeving in overeenstemming brengt met de EU-reglementering.

De wet van 12 mei 2004 wordt opgeheven en vervangen door een nieuwe wet inzake de bescherming tegen valsmunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop. De nieuwe wet neemt de meeste bepalingen van de wet over en maakt de controle op de echtheid en kwaliteit van de eurobiljetten en -munten flexibeler door meer bevoegdheden aan de koning te geven. De koning kan onder andere bijkomende regels bepalen.

De Nationale Bank van België en de Koninklijke Munt van België krijgen de bevoegdheid om te controleren of de instellingen de verplichtingen naleven. Daarenboven kan de minister van Financiën administratieve geldboetes opleggen wanneer ze de verplichtingen niet naleven. Een ontwerp van koninklijk besluit voert de bepalingen van de wet verder uit.

Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsmunterij past de regeling van de beroepsmogelijkheid bij het Hof van beroep in Brussel tegen beslissingen van de minister van Financiën aan.

Voorontwerp van wet betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van... betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop