06 jul 2012 18:09

Nieuwe bepalingen voor strengere controles en sancties inzake dierenwelzijn

De ministerraad gaat op voorstel van de voor dierenwelzijn bevoegde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx akkoord met het voorontwerp van wet inzake nieuwe bepalingen voor strengere controles en sancties inzake dierenwelzijn.

Paarden op de weide beter beschermd
15 tot 20% van het werk van de controledienst van het dierenwelzijn wordt in beslag genomen door dossiers rond mishandelde viervoeters: de dienst behandelde in 2010 467 klachten en 396 in 2011.
Het voorontwerp van wet - dat de aanbevelingen van de Raad voor dierenwelzijn volgt - verstrengt de na te leven normen ten aanzien van de paarden op de weide en trekt de boetes op: 

  • De paardenhouder zal in geval van nood altijd in een beschutting voor de dieren moeten voorzien. 
  • De strafrechtelijke boeten bij inbreuken op de dierenwelzijnswet werden verdubbeld: ze gaan namelijk naar 5000 euro in geval van recidive, of naar 12.500 euro in geval van mishandeling of zware verwaarlozing.

Wie zijn paard dus verwaarloost, stelt zich bloot aan een pv en krijgt een zware boete. Bij zware of herhaalde verwaarlozing wordt het dossier voor gerechtelijke vervolging naar het parket gezonden. Men zal de paarden ook definitief in beslag kunnen nemen.
Een beter vervolgingsbeleid bij dierenmishandeling
Het ontwerp voert de mogelijkheid in dat andere controle-instanties, zoals het FAVV, de politie of andere diensten van de FOD Volksgezondheid, processen-verbaal opstellen en aan de ambtenaar van de inspectiedienst Dierenwelzijn bezorgen die met de administratieve boeten is belast. Door deze maatregel zal men de gevallen van mishandeling sneller en efficiënter kunnen vervolgen en zo elk gevoel van straffeloosheid vermijden.
100 politiezones hebben van hun kant van de dienst Dierenwelzijn al een opleiding gekregen. Hun opleiding omvat voortaan een speciale module "dierenwelzijn" zodat ze de gevallen van dierenmishandeling beter herkennen.
Strenger toezicht op de illegale handel in met uitsterven bedreigde wilde dieren- en plantensoorten
Het wetsontwerp verstrengt de nadere regels voor de controles en inbeslagnames in het kader van de CITES-regelgeving, het verdrag van Washington met betrekking tot de handel in bedreigde soorten, en dit met de bedoeling om de goede toepassing op het terrein te versterken.
In België hebben de douanediensten tijdens 2011 al 109 inbeslagnames gedaan, waarvan 1.548 gedroogde zeepaardjes, 1.375 juwelen en beeldjes uit ivoor, en 175 goederen uit krokodil - en slangenleer. De stijgende tendens zet zich voort met 123 inbeslagnames in 2012.
De minister wil er, op enkele uren voor de grote vakantie-uittocht, ook op wijzen dat het toerisme dikwijls onrechtstreeks aan de basis ligt van die illegale trafieken. Laurette Onkelinx vraagt alle reizigers dan ook om geen geschenken mee te brengen die van illegale jacht op of kweek van bedreigde soorten afkomstig zijn, en waarmee ze, vaak onbewust, criminele trafieken en netwerken aan de gang houden. Het blijkt namelijk dat men op die manier jammer genoeg medeverantwoordelijk is voor een nieuwe stijging van wildstroperij in de betrokken landen in Azië en Afrika sinds 2011.
Een betere bescherming voor de proefdieren
Het wetsontwerp zet tevens sommige bepalingen van de Europese richtlijn 2010/63 om die de proefdieren beter wil beschermen door in het bijzonder de voorwaarden voor het gebruik van die dieren en voor hun huisvesting aan te scherpen.