02 apr 2021 17:41

Nieuwe bevoegdheden en informatieplicht voor het FANC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed dat twee nieuwe bevoegdheden toekent aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en hen ook verplicht  kennis te geven aan de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). 

Het FANC wordt bevoegd om:

  • een bindend advies te verstrekken aan de NIRAS met betrekking tot haar voorstel van algemene regels
  • de door de NIRAS opgemaakte nieuwe acceptatiecriteria of wijzigingen aan bestaande acceptatiecriteria te onderzoeken.

Daarnaast wordt ook een informatieplicht ingevoerd voor het FANC met betrekking tot de conformiteit van radioactieve afvalstoffen met de voor deze stoffen geldende acceptatiecriteria.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, met betrekking tot de bevoegdheden van dat Agentschap inzake de algemene regels en acceptatiecriteria bedoeld in artikel 179, § 2, 4°, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980