13 mei 2016 17:41

Nieuwe opleidingsorganen voor de leden van de openbare hulpdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de oprichting van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat de nieuwe opleidingsorganen, op provinciaal en federaal niveau. In elke provincie wordt een Raad voor opleiding opgericht die de opleidingsbehoeften definieert en de opleidingen binnen de provincie coördineert. Daarnaast geven de Raden voor opleiding advies aan de Hoge Raad voor opleiding. De provinciale Raden zijn samengesteld uit personeelsleden van de hulpverleningszones: één personeelslid per zone dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de opleidingen binnen de zone, maar ook één vrijwillig en één beroepspersoneelslid die gezamenlijk worden aangeduid door alle zones binnen de provincie, de directeur en een pedagoog van het opleidingscentrum in de provincie. De gouverneur leidt de vergaderingen.

Elke provinciale Raad voor opleiding kiest zijn vertegenwoordigers die in de Hoge Raad zullen zetelen: per Raad voor opleiding zetelt één personeelslid dat de opleidingen binnen een zone coördineert. De Hoge Raad wordt voorgezeten door de directeur-generaal van de AD Civiele Veiligheid. De Raad heeft als voornaamste taken advies uitbrengen en voorstellen doen over opleiding aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Dit nieuwe opleidingsorgaan op provinciaal en op federaal niveau:

  • verzekert de kwaliteit en de uniformiteit van de opleidingen voor het operationeel personeel van de hulpdiensten over het hele land
  • stemt de opleidingen af op de behoeften van het operationeel personeel van de hulpdiensten
  • houdt maximaal rekening met de aparte situatie van het vrijwillig personeel van de hulpverleningszones

Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten