10 jan 2014 15:16

Nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen goedgekeurd

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle drie voorontwerpen van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit  goed die het pensioen van de zelfstandigen verbeteren: de hervorming van het overlevingspensioen, de inaanmerkingneming van alle gepresteerde kwartalen in de pensioenberekening en de inaanmerkingneming van het principe van eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel van de zelfstandigen.

1. De hervorming van het overlevingspensioen
Studies hebben aangetoond dat het overlevingspensioen, zoals het momenteel bestaat, een rem kan zijn voor de voortzetting van een beroepsloopbaan. De combinatie van het overlevingspensioen met de geplafonneerde toegelaten beroepsinkomsten, kan weduwen en weduwnaars immers ofwel ertoe brengen geen beroepsactiviteit meer uit te oefenen, ofwel deze te verminderen, zodat ze het overlevingspensioen kunnen genieten. De personen die nog op beroepsactieve leeftijd zijn, kunnen na goedkeuring van de ontwerpen hun activiteit voortzetten en dus pensioenrechten opbouwen.

Het ontwerp dat vandaag in eerste lezing werd aanvaard, zal vanaf 1 januari 2015, zonder terugwerkende kracht, het volgende invoeren:

  • De instelling van een overgangsuitkering (bedrag gelijk aan het overlevingspensioen) van 12 maanden (zonder kinderen ten laste) of van 24 maanden (met kinderen ten laste) voor de personen die geen overlevingspensioen zouden genieten. Tijdens deze periode zal er geen plafond meer bestaan op de beroepsinkomsten. Het overlevingspensioen zal worden toegekend op de wettelijke pensioenleeftijd of de wettelijke leeftijd voor het vervroegd pensioen, als er intussen niet werd hertrouwd.
  • Het principe van het overlevingspensioen toegekend onder een leeftijdsvoorwaarde (minimaal 45 jaar nu, minimaal 55 jaar na 2025) met een beperking van de beroepsinkomsten.

2. Alle gepresteerde kwartalen tellen mee in de pensioenberekening

In het huidige systeem stopt de pensioenberekening automatisch op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de pensionering. Met andere woorden, voor de zelfstandigen die blijven werken na 31 december, wordt geen rekening gehouden met deze extra gepresteerde kwartalen in hun pensioenberekening. Enkel het stelsel van de zelfstandigen maakte nog gebruik van een dergelijke berekeningswijze. Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd, neemt bij de pensioenberekening de kwartalen in aanmerking van het jaar waarin het pensioen ingaat.

3. Versoepeling van het beginsel eenheid van loopbaan: meer dan 45 loonbaanjaren tellen mee voor pensioen
Het voorontwerp dat deze ochtend werd aanvaard, past het principe aan van de eenheid van loopbaan: men zal niet meer tellen in kalenderjaren, maar in voltijdse dagequivalenten: 1 kwartaal = 78 dagen, 1 jaar = 312 dagen, 1 volledige loopbaan = 14.040 dagen.

Deze hervorming is belangrijk voor al wie van statuut is veranderd in de loop van hun beroepsloopbaan (gemengde loopbaan). Dit ontwerp zal voor de betrokken personen immers alle gepresteerde dagen werkelijk in aanmerking nemen bij de berekening van hun toekomstige pensioen. Als men weet dat op het moment van de pensionering zes  zelfstandigen op zeven een gemengde loopbaan hebben gekend, beseft men het belang om elke gepresteerde dag in aanmerking te kunnen nemen.

De nieuwe ontwerpen worden voorgelegd aan de Raad van State en daarna opnieuw aan de ministerraad.