15 okt 2015 12:22

Nieuwe voorstelling van de maandelijkse toestand van de federale staatsschuld

Persbericht van de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie:
Vanaf september 2015 zal de tabel die de maandelijkse toestand van de federale staatsschuld voorstelt, veranderen.
De wijzigingen worden hierna besproken met de toestand van de maand augustus 2015 als voorbeeld. Deze laatste werd reeds gepubliceerd op 9 september 2015, en wordt hier in bijlage opnieuw hernomen. De toestand van de maand augustus 2015 in zijn nieuwe vorm is eveneens bijgevoegd.
De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:


- Voortaan wordt de toestand van de schuld aan het einde van de maand voorafgaand aan de besproken maand steeds vermeld, in een nieuw toegevoegde linker kolom. De voorstelling van de toestand en de evolutie in de maand augustus (aangeduid met ‘M’) vermeldt bijgevolg de toestand van de maand juli (aangeduid met ‘M-1’). De volgende kolommen tonen dan de evolutie over de voorbije maand, de nieuwe situatie aan het eind van die maand, en de gecumuleerde evolutie sinds het begin van het jaar. Die kolommen bestonden al in de vroegere presentatie, maar de volgorde ervan werd gewijzigd.

- De evolutie van de bruto schuld op korte termijn en in deviezen (vreemde munt) wordt voortaan opgesplitst in (1) de evolutie als gevolg van de eventuele transacties (nieuwe leningen, terugbetalingen), rekening houdend met de wisselkoers op het ogenblik van die nieuwe transacties, en (2) de evolutie als gevolg van de wisselkoersverschillen op het einde van de  maand. De evolutie van de bedragen op de Postcheque-rekeningen wordt daarentegen niet meer apart vermeld.

- Om vanuit de evolutie van de bruto schuld tot het netto te financieren saldo van de maand te komen dienen er een aantal corrigerende factoren te worden toegepast. Deze bevonden zich in de vorige voorstelling onder de hoofdingen II en IV, en worden nu hernomen in het tweede kader, van 2.1 tot 2.7.  Het betreft onder meer de evolutie van de beheersverrichtingen, zijnde de plaatsingen/beleggingen en de effecten in eigen bezit. Het netto te financieren saldo van de besproken maand, dat vroeger onder rubriek IV.1 stond, wordt nu hernomen in het derde kader.

- Teneinde de netto schuld en zijn evolutie te bepalen van uit de bruto schuld worden eveneens corrigerende factoren toegepast. Ze worden vermeld in punt 4 en ze bestaan uit de beheersverrichtingen en de kredietverleningen op middellange en lange termijn aan entiteiten behorende tot de overheidssector: die factoren bevonden zich in de vorige voorstelling onder hoofding II en V.

- Het vijfde kader bevat dan de netto schuld en zijn evolutie.

Tot slot wordt, net zoals voorheen, de schuld van bepaalde andere federale publieke instellingen toegevoegd om tot de federale staatsschuld te komen onder kader C.

De Schatkist is de mening toegedaan dat de nieuwe voorstellingswijze een eenvoudiger en duidelijker beeld geeft van de toestand van de federale staatsschuld.