20 jul 2021 20:06

NMBS: aanpassing van het huidige derdebetalerssysteem voor het woon-werkverkeer naar een open enveloppe

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het huidige derdebetalerssysteem voor het woon-werkverkeer naar een open enveloppe.

De sociale partners hebben in het sociaal akkoord van 25 juni 2021 ingestemd met de financiering en verduurzaming van de overheidstussenkomst in het kader van het 80/20-systeem (tussenkomst van de werkgever in de kosten voor openbaar vervoer in het woon-werkverkeer via een overeenkomst derde betaler), met een open enveloppe. Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de aftopping van deze subsidie te schrappen vanaf 2021, waardoor de NMBS in alle gevallen volledig gecompenseerd zou worden voor de betrokken woon-werkverplaatsingen van de werknemers. Dit zal het leven gemakkelijker maken voor pendelaars en bedrijven en zal een extra stimulans zijn om de trein te gebruiken om naar het werk te gaan.  

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden