27 apr 2007 17:00

Non-profitsector

Percentage van de loonmassa voor de inspanning ten voordele van de risicogroepen

Percentage van de loonmassa voor de inspanning ten voordele van de risicogroepen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. (koninklijk besluit van 22 september 1989) Minister van Werk Peter Vanvelthoven en minister van Sociale Zaken Rudy Demotte dienden dit voorstel in. Het koninklijk besluit van 22 september 1989 kent een jaarlijkse tegemoetkoming van 2% van de loonmassa plus patronale bijdragen toe aan betoelaagde instellingen zonder winstoogmerk in de gehandicaptensector. De tegemoetkoming bestaat uit een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen. Die instellingen moeten echter een collectieve arbeidsovereenkomst naleven die een vastgelegd percentage van de loonmassa bestemt voor initiatieven die de tewerkstelling van risicogroepen bevorderen. Het ontwerp wijzigt dit percentage voor 2005-2006. Het gaat hier om een formele en juridische aanpassing die om de twee jaar plaatsvindt met het interprofessioneel akkoord.