29 mrt 2024 16:57

Noodplanning en crisisbeheer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten goed met als doel een geharmoniseerd juridisch kader op te stellen voor de noodplanning en het crisisbeheer op het Belgische grondgebied.

Het voorontwerp van wet en de uitvoeringsbesluiten beantwoorden aan de volgende doelstellingen:

  • een solide en flexibele wettelijke basis creëren voor de noodplanning en het crisisbeheer, zowel op het nationaal als lokaal niveau
  • de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren verduidelijken
  • de rol van de bevoegde bestuurlijke overheden bij het beheer van noodsituaties en nationale crisissen stevig verankeren, met het oog op de eenheid van commando
  • de noodplanning en het crisisbeheer verder professionaliseren
  • de rol van de sectoren in de noodplanning en het crisisbeheer verduidelijken
  • het nationale noodplan actualiseren
  • basisbepalingen uitwerken voor de herstelperiode met aandacht voor de overgang van het beheer van de acute fase van een crisissituatie naar de herstelperiode
  • de basis leggen voor de samenwerking met de deelstaten

Om de crisisrespons bij de verschillende bevoegde actoren te harmoniseren en hun samenwerking te optimaliseren worden ook een aantal nieuwe opdrachten en structuren toegevoegd. Dit voorontwerp van wet en de uitvoeringsbesluiten kwamen tot stand na uitgebreid overleg met de betrokken actoren.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet betreffende noodplanning en crisisbeheer en bijhorende uitvoeringsbesluiten

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het nationale noodplan

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau