22 jun 2012 18:28

Numerus claususquota worden voor de jaren 2018 tot 2020 verhoogd

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinkx een ontwerp van koninklijk besluit goed over de planning van het medisch aanbod.

Op verzoek van de minister stelde de planningscommissie een maximumaantal kandidaten voor die toegang krijgen tot een opleiding geneesheer en die voor de periode 2014 tot 2018 over een RIZIV-nummer moeten beschikken.
In haar voorstel hield de commissie - samengesteld uit vertegenwoordigers van de universiteiten, beroepsverenigingen, ziekenfondsen en deskundigen - rekening met verschillende factoren: de behoeften in bepaalde streken, de behoeften van de bevolking, en de sociologische veranderingen van het medisch korps zoals de vergrijzing, de vervrouwelijking van het beroep en het groepswerk. Het ontwerp van koninklijk besluit legt de volgende quota vast:

Globale quota

Huisartsen of specialisten 2007->2011    2012    2013    2014    2015->2017   2018    2019-> 2020
Vlaamse Gemeenschap          454             534      585      615          738         1.476       738
Franse Gemeenschap            303             356      390      410          492            984        492
Totaal                                  757             890      975   1.025       1.230         2.460     1.230

Door de wijziging van de duur van de studies geneeskunde zal er in 2018 een dubbele cohorte kandidaten geneeskunde zijn: de studenten geneeskunde die hun cursus in 7 jaar doen, en de studenten die hun cursus in 6 jaar doen. Om die dubbele toestroom van studenten te kunnen opvangen, moeten de al vastgelegde contingenteringscijfers dus worden verdubbeld. Voor 2019 en 2020 worden de cijfers van de vorige jaren aangehouden.

Minimumquota voor huisartsen en voor sommige specialisten

Het minimumquotum voor huisartsen wordt verhoogd, evenals dat voor bepaalde specialismen.

Minimumaantal huisartsen 2008->2014      2015->2017     2018     2019->2020
Vlaamse Gemeenschap             180               216               480               240
Franse Gemeenschap               120               144                320                160
Totaal                                     300               360               800               400

Minimumaantal geneesheren-specialisten    2008->2017      2018     2019->2020
Kinder- en jeugdpsychiatrie                               20               40                 20
Acute geneeskunde                                           10               40                 20
Urgentiegeneeskunde                                         5                20                 10
Geriatrie                                                          -                  40                 20

De Planningscommissie zal binnenkort worden gevraagd om nieuwe minimumquota voor te stellen voor de medische specialismen die men gelet op de vergrijzing zou moeten bevorderen, zoals de specialismen volwassenenpsychiatrie, endocrinologie en geriatrie, en om de huidige minimumquota te verhogen.

Hervorming van het systeem door de Planningscommissie

De Ministerraad heeft trouwens, in overeenstemming met het regeerakkoord, akte genomen van de noodzaak om zich nu globaal over het planning- en contingenteringssysteem te bezinnen.

In de Planningscommissie buigt een werkgroep zich nu over een globale hervorming van het systeem.