27 jun 2008 13:13

NV Fedesco en klimaatbeleid

Uitbreiding van het maatschappelijke doel van Fedesco nv

Uitbreiding van het maatschappelijke doel van Fedesco nv

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maatschappelijke doel van Fedesco nv uitbreidt (*).  Op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette zal Fedesco nv tussenkomen bij de aankoop van emissiekredieten van de KfW bankengruppe (zie persbericht: Aankoop van emissiekredieten). Aangezien de aankoop van emissiekredieten niet past binnen het huidige maatschappelijke doel van Fedesco nv, breidt het ontwerp van kb dat doel uit en vermeldt expliciet dat Fedesco nv zal bijdragen tot het naleven van de verbintenissen van België op het vlak van klimaatverandering (Kyoto-protocol). Fedesco nv zal in de toekomst optreden als tussenpersoon bij de aankoop van emissiekredieten voor de federale staat.

De ministerraad ging ook akkoord met de verkoopsovereenkomst tussen Fedesco nv, de CREG en de federale staat, die de bepalingen vastlegt voor de verschillende betalingstermijnen en -procedures voor de aankoop van emissiekredieten, de succes-fee, de instapkosten, de leveringskosten, de verwijlintresten, de overdracht van emissiekredieten aan de federale staat, de onkosten vergoeding voor Fedesco nv...

De Commissie voor de regulering van gas en elektriciteit beheert het Fonds voor de financiering van het federale beleid voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De CREG is verantwoordelijk om de middelen aan Fedesco nv over te dragen nadat de commissie de bewijststukken heeft ontvangen. 

Fedesco (Federal Energy Services Company) is een publieke Energy Services Company of ESCO die als naamloze vennootschap van publiek recht in maart 2005 werd opgericht op initiatief van de Federale Regering. Fedesco is voor  100% een dochteronderneming van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM).

(*) Ontwerp van kb tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt.