07 dec 2018 16:54

Offshore-elektriciteit: concurrerende inschrijvingsprocedure voor de toekenning van domeinconcessies

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat een concurrerende inschrijvingsprocedure invoert voor de toekenning van domeinconcessies.

De succesvolle inschrijver aan wie de domeinconcessie wordt verleend, krijgt een toelating om gebruik te maken van de betrokken kavels met het oog de bouw en de privatieve exploitatie van offshore-elektriciteitsproductie-installaties. De federale regering wil de kost van ondersteuning voor de ontwikkeling van toekomstige offshore-elektriciteitsproductie aanzienlijk verlagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de concurrerende inschrijvingsprocedure, in combinatie met het in de markt zetten van grotere kavels en de opmaak van studies onder de coördinatie van de administratie waarvan de resultaten ter beschikking worden gesteld aan potentiële inschrijvers.

Bovendien wijzigt dit voorontwerp de procedure van toewijzing van domeinconcessies om de verenigbaarheid ervan met de Europese regels over staatssteun en in het bijzonder de 'richtsnoeren staatsteun' voor milieubescherming en energie 2014-2020 van de Europese Commissie te verzekeren. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België