23 mrt 2017 15:24

Offshore windmolenparken - Modular Offshore Grid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, omkadert: 

  • de vergoedingswijzen voor de offshore parken voor alle vormen van onbeschikbaarheid met inbegrip van vertraging in de bouw
  • de financiering van de vergoedingen en de deelname van de TNB eraan
  • de verplichting tot aansluiting van de parken aan het MOG (Modular Offshore Grid)
  • de mogelijkheid en modaliteiten van de bouw door derden of de transmissienetbeheerder van het geheel of een gedeelte van de installaties van het MOG
  • de eigendomsoverdracht van de desgevallend door een derde gebouwde gedeelten van het MOG naar de netbeheerder

Het voorontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.