11 jan 2019 12:28

Omkadering van de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector omkadert. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Op grond van de antidiscriminatiewetgeving zorgt het ontwerp voor de uitvoering van maatregelen voor positieve acties die zijn gepland om de nadelen in verband met de beschermde criteria genoemd in antidiscriminatiewetgeving te voorkomen of te compenseren, met het oog op volledige gelijkheid in praktijk.

Een positieve actiemaatregel mag alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er moet een duidelijke ongelijkheid zijn
  • het verdwijnen van deze ongelijkheid moet worden aangemerkt als een te bevorderen doel
  • de positieve actiemaatregel moet van tijdelijke aard zijn en van die aard zijn om te verdwijnen zodra het doel is bereikt
  • de maatregel van positieve discriminatie mag de rechten van anderen niet onnodig beperken

De positieve actie kan in elke fase van de arbeidsrelatie worden ondernomen in de bedrijfstakken en ondernemingen uit de private sector. Er zal een halfjaarlijks rapport ter attentie van de Nationale Arbeidsraad worden opgesteld.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.