21 mrt 2013 17:49

Omschrijving van de managementfuncties van het eHealth-platform

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal aspecten van de managementsfuncties van het eHealth-platform omschrijft.

De persoon die belast is met het dagelijkse bestuur van het eHealth-platform duidt aan welke afdelingshoofden in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevoegd zijn om hiërarchisch gezag uit te oefenen over personeelseden van het eHealth-platform.

Het koninklijk besluit van 30 november 2003 dat de managementsfuncties, staffuncties en directiefuncties vastlegt, is niet van toepassing op de personen die instaan voor het dagelijkse beheer van het eHealth-platform. Enkel de regels over de uitoefening van de managmentfuncties blijven gelden.

Het dagelijkse beheer wordt immers uitgeoefend door de administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of door zijn adjunct-administrateur-generaal op wie de regels voor de managementfuncties reeds van toepassing zijn. Hun evaluatie wordt uitgevoerd door het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het eHealth-platform is een openbare instelling van sociale zekerheid die een georganiseerde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg bevordert en  ondersteunt.