26 mei 2023 16:48

Omzendbrief betreffende de analyse van psychosociale risico’s op het werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed dat de toepassingsrichtlijnen vastlegt voor de analyse van de psychosociale risico’s op het werk.

Psychosociale risico’s maken integraal deel uit van de risico’s waar een personeelslid van het federaal openbaar ambt mee te maken kan krijgen wanneer hij zijn functie uitoefent. Om een gelijkwaardig niveau van bescherming te creëren voor alle personeelsleden van het federaal openbaar ambt, stelt het ontwerp van omzendbrief diverse toepassingsrichtlijnen voor betreffende de analyse van de psychosociale risico’s op het werk bedoeld in titel III van Boek I van de Codex over het welzijn op het werk.

De psychosociale risico’s waar de risicoanalyse betrekking op heeft zijn stress, burn-out, conflicten, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk. De werkgever moet de oorzaken van de gevaren aanpakken met de volgende elementen rekening te houden: de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk. 

De analyse van de psychosociale risico’s, die integraal deel uitmaakt van de globale analyse van risico’s op het werk, moet op dezelfde wijze minstens om de vijf jaar worden uitgevoerd en de werkgever moet jaarlijks preventiemaatregelen treffen en deze evalueren.