10 mrt 2023 15:48

Omzendbrief inzake de verwerving van schone voertuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed dat een duurzaam kader creëert voor federale overheidsdiensten voor de aankoop, leasing, huur en huurkoop van personenvoertuigen.

Het regeerakkoord van 30 september 2020 stelt dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij moeten zijn. Daarnaast verplicht de Europese richtlijn 2019/1161/EU (ook wel clean vehicule directive genoemd) de aanbestedende diensten om vanaf 2026 uitsluitend schone emissieloze voertuigen aan te schaffen.

Om het regeerakkoord na te leven en aan de doelstellingen van de richtlijn te voldoen, wordt de huidige omzendbrief, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor de aankoop en leasing van personenvoertuigen door overheidsdiensten en bepaalde instellingen van openbaar belang, geactualiseerd.

Concreet zullen de bepalingen opgenomen in de clean vehicule directive versneld worden geïntegreerd. Daarnaast wordt vanaf 1 juli 2024 enkel nog de verwerving van schone voertuigen toegelaten.

Tenslotte wil deze omzendbrief ook een kader creëren voor voertuigen die het einde van hun leven hebben bereikt. Deze voertuigen moeten op een duurzame en sociale manier kunnen vervreemd worden.